dinsdag 29 september 2015

Hoe organiseren we NME centra anno nu en meer nog: anno morgen?


In een inspirerende omgeving van De Helderse Vallei in Den Helder kwamen op 27 en 28 augustus zo'n 20 leidinggevenden van NME centra in Nederland bijeen. Georganiseerd door en vergezeld van enkele bestuursleden van GDO bogen zij zich over grootse uitdagingen en vraagstukken in de sector. Niet eerder in mijn betrokkenheid met GDO voelde ik zo'n groot urgentiebesef en draagvlak om er samen de schouders onder te zetten.

Terwijl vrijwel elk NME centrum te maken heeft met vraagstukken rond bezuiniging of verzelfstandiging, zien we juist de rol, het belang en toegevoegde waarde van die centra groeien. De vraag dringt zich op of overheden, maatschappelijke initiatieven en de doelgroep dat ook zien én hoe we onze rol pakken en positie behouden in alle veranderingen om ons heen. Vitale onderwerpen zoals energie, afval, water, klimaatverandering vragen om het (nog) meer betrekken van de samenleving, gedragsverandering en vooral samenwerking.

Bedrijfsmodellen
In een aantal workshops hebben we ons gebogen over deze uitdagingen. Om te beginnen hebben we stil gestaan bij onder andere veranderende bedrijfsmodellen en financieringsstromen. Hoe organiseren we NME centra anno nu en meer nog: anno morgen?
Steeds vaker zien we burgerinitiatieven ontstaan binnen ons werkveld en worstelt de overheid hoe daar mee om te gaan. Wij hebben een unieke positie om ons te verstaan en te verbinden tot die initiatieven, zonder het van ze over te nemen of ze in de wielen te rijden. Met instrumenten als de 'Maatschappelijke AEX' (MAEX) gaan we de komende periode nader onderzoeken hoe we die belangrijke verbinding gaan vormgeven.

Netwerkend werken
Het besef groeit dat we voor vrijwel elke opgave verbindingen aan moeten gaan met andere (netwerk)partijen. Niet alleen om belanghebbenden te betrekken, maar juist ook omdat het collectieve verantwoordelijkheidsbesef tot groter resultaat leidt. Maar hoe doe je dat, netwerkend werken? Zeker binnen snelle ontwikkelingen, tijdelijke of gelegenheidscoalities of nieuwe netwerkpartners is het niet eenvoudig om de juiste rol in te nemen. Voor NME is een belangrijke verbindende rol weggelegd. Tijdens de workshop zijn ervaringen en ideeën uitgewisseld.

Doorbraak
Roel van Raaij, ministerie van EZ heeft ons nog meegenomen in zijn visie rond duurzaam onderwijs. Gesteund door een aantal onderzoeksrapporten is het helder gebleken dat duurzaamheid slechts marginaal aandacht krijgt binnen het curriculum. Ministeries rollen over elkaar heen als het gaat om nut en noodzaak en de vrijheid die het onderwijs heeft. Er moet echter wel een doorbraak komen. Uitdagingen te over dus!
Een buitengewoon boeiende tweedaagse, waarbij alle deelnemers zeer enthousiast waren. Dit moeten we vaker doen, heb ik veel gehoord. We leren veel van elkaar en hebben een beter beeld van onze gezamenlijke opgaven. Er zal dan ook zeker gehoor gegeven worden aan deze oproep.
Henk Mirck,
wethouder Zwijndrecht,
voorzitter Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 


h.mirck@zwijndrecht.nl
@HenkMirck